largecoin:

pleats please travel through the planet: kenya, photo by yuriko takagi
aestheticgoddess:

Blaise Cepis